استانداردهای فرم و ساختار

 1. بُن‌مایه: هر متن استوار بر یک بُن‌مایه (موضوع و مضمون) است و هدفی معین را دنبال می‌کند. بُن‌مایه‌ی محتوا در عنوان آن تعریف شده و باید توسط مخاطب نیز قابل تشخیص باشد. محتوا را بر اساس منظورِ نهایی‌اش تولید می‌کنیم و به هدف غایی و نهایی آن -در جای جای متن- وفادار خواهیم بود. نویسنده باید «بداند» که منظور محتوا چیست و بر چه اصل و اساسی استوار است.

 2. اطلاعات: اطلاعات مورد نیازِ محتوا را گردآوری کرده و یا به دانسته‌های خود رجوع کنید. شما مسئول آن هستید که صحت و واقعیت اطلاعات مندرج در محتوا را تامین و تضمین کنید، پس منابع اطلاعاتی خود را از بین گزینه‌های قابل اتکا برگزینید.

 3. مخاطب: اینکه مخاطب و مصرف کننده‌ی نهایی محتوا کیست و با چه نیتی آن‌را مورد مطالعه قرار خواهد داد، نقشی کلیدی و تعیین کننده در فرم واژه‌آرایی و شکل نگارش‌تان خواهد داد. محتوایی که عمومیت بیشتری دارد، به زبانی ساده‌ برای روایت نیازمند است. سعی کنید مخاطب واقعی را بشناسید تا مطمئن شوید متن تولیدی شما برایش کارآمدی کافی را دارد.

 4. کارکرد: نیت تولید محتوا را بدانید، و تلاش کنید که متن، شما را به آن منظور برساند. شناخت هدفِ تولید محتوا،  نقشی راهبرنده در شکل تعیین منابع و نحوه‌ی ساختاربندی و تالیف شما خواهد شد.

 5. یکپارچگی: محتوای درست، از بخش‌ها (پاراگراف‌ها)یی متصل و مکمل تشکیل می‌شود و هرکدام در تکمیل دیگری نقش ایفا می‌کنند. به پیوستگی و یکپارچگی متن، از ابتدا تا انتها، توجه ویژه‌ای داشته باشید و مطمئن شوید که هیچ بخشی از محتوا در تضاد با باقی، و دارای تفاوتی محسوس در شکل و فرم روایت و لحن با سایر بخش‌های متن نباشد.

 6. ساختار: ساختار عمومی یک محتوای منظم به چهار بخش زیر تقسیم می‌شود. ممکن است که در برخی از متون، امکان تقکیک ساختاری این بخش‌ها وجود نداشته باشد، اما نمی‌توان متنی را بدون هرکدام از این اجزا تصور کرد:
          ۱) عنوان ۲) مقدمه ۳) میانه ۴) نتیجه

 7. عنوان: کارکرد اصلی عنوان آن است که در کوتاه‌ترین و شیواترین شکل ممکن، ماهیت محتوا را عیان و مخاطب را نسبت به خواندن آن ترغیب کند. عنوان را مرتبط به متن، ساده، شفاف و جذاب بنویسید.

 8. مقدمه: چند جمله‌ی ابتدایی متن، تاثیر بسزایی در خوانده شدن یا نشدن باقی آن دارد. در مقدمه‌ی هر محتوا باید چکیده‌ای از کلیت آن، همچنین دستاوردی که مخاطب پس از خواندن آن بدست می‌آورد مشخص و اعلان شود. موجز و شیوا، ماهیت محتوا و کارکرد آن برای مخاطب را در مقدمه شرح دهید.

 9. بدنه: بدنه‌ی محتوا، شامل شرح و بسط مقصود اصلی شما از نگارش آن متن است. با حفظ توالی و پیوستگی، بخش‌های مختلف محتوا را به مخاطب ارائه کنید. مطمئن شوید که به بهترین شکل ممکن بندهای مختلف را از هم تفکیک و ساختار روایی را به درستی رعایت کرده‌اید. بدنه‌ی محتوا، طولانی‌ترین بخش آن است و محدودیتی در کمیت آن نیست. اما لازم است با تقسیم‌بندی بهینه‌ی آن، خوانایی متن را حفظ کنید.

 10. نتیجه: در پایان متن، جمع‌بندی و نتیجه‌ی متن را به شکلی خلاصه بیان کنید. مطمئن شوید که جمع‌بندی‌تان مطابق با آنچه در مقدمه وعده دادید و در بدنه به توضیحش پرداختید باشد. مطلوب آن است که مخاطب پس از خواندن نتیجه، به اقدامی تشویق و هدایت شود.