اشتباهات بازاریابی
مطالعه »

اشتباهات بازاریابی در دوران کرونا: بایدها و نبایدها

اشتباهات بازاریابی در دوران کرونا می‌تواند تاثیراتی به مراتب بدتر از خود کرونا داشته باشد. در این مقاله با مهمترین اشتباهات بازاریابی در این دوره آشنا شوید