تکرار کلمه ی کلیدی

راه های جلوگیری از تکرار بیش از حد کلمه کلیدی یا کی ورد استفینگ