whats sales funnel

قیف فروش چیست و چه مراحلی دارد؟