میلاد اسلامی‌زاد

11 مطلب
روی کاغذ مدیرعامل است، اما در واقع هرکاری که بقیه انجام نمی‌دهد به او محول می‌شود. بیشتر اوقات در حال حرف زدن است: یا با مشتری، یا با همکاران و یا با خودش!